Daha iyi bir deneyim için lütfen internet tarayıcınızı CHROME, FIREFOX, OPERA veya Internet Explorer olarak değiştirin.

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Biz, Baytekin Teknik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla www.bikeexchange.com.tr alan adlı web sitesi (“Site”) aracılığıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Aşağıda kategoriler halinde yer alan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad ve soyad, telefon numarası ve e-posta adresi

Görsel Veri: Fotoğraf

Kimlik Doğrulama Bilgisi: Kullanıcı adı, şifre/parola bilgileri

İşlem Bilgisi: IP adresi, İnternet tarayıcı tipi, işletim sistemi, cihaz marka ve modeli, Site üzerinde gerçekleştirilen hareketler (bu veriler Google Analytics tarafından toplanmaktadır; daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamızı ziyaret ediniz.)

Demografik veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri (bu veriler Google Analytics tarafından toplanmaktadır; daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamızı ziyaret ediniz.)

Kullanım Verileri: Web Sitesine son giriş tarihi,  görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, satılan ürünler

İçerik Verileri: İletişim formunda yer alan mesaj içeriği, bildirim içeriği, ilan bilgileri, üyelik bilgileri, ilan reddetme nedeni gibi veriler

Konum Verisi: Kullanıcılar tarafından girilen şehir ve ilçe ismi.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından internet sitemizde yer alan üyelik formuna veya iletişim formuna kişisel verilerinizin sizin tarafınızdan girilmesi, kendi inisiyatifiniz ile Web Sitesinde sağladığınız içerik, Şirketimizin iletişim-destek hattını aramanız veya Şirketimize kişisel verilerinizin yer aldığı e-posta veya herhangi bir bildirim göndermeniz vasıtalarıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.

*Üyelik Sözleşmesinin ve Kullanım Koşullarının ifası amacıyla, sözleşmenin ifası veya kurulması ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işleme gerekli olduğu için,

*Hizmetlerin ifası, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcı sorun/hataların bildirimi ve giderilmesi, Kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, Web Sitesindeki faaliyetlerin denetimi ve kontrolü, sunulan Hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, Kullanıcılara bilgilendirme yapılması, şikayet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Web Sitesinde oluşabilecek hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak amacıyla sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyen meşru menfaatimiz bulunduğu için,

*Kişisel verilerinizi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti, değerlendirilmesi, kişiye özel pazarlama ve reklam aktivitelerinin oluşturulması, düzenlenmesi, müşteri portföyünün oluşturulması, dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin planlanması ve/veya icrası; bunların yanında tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon vs. amaçlı ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, proje, uygulama, kampanya, vb. faaliyetler hakkında tanıtıcı ve/veya bilgilendirme amaçlı elektronik posta gönderilmesi, bu kapsamda yönlendirmelerde bulunulması amacıyla açık rızanız ile,

*Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,

*Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyle (trafik verilerinin 5651 sayılı Kanun uyarınca saklanması zorunluluğu),

*Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde (Üyelik Sözleşmesi nedeniyle çıkabilecek ihtilaflarda hakkın korunması),

*Ayrıca yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin veya düzenleyici kurumların aldığı kararların yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde,

*Önceden verdiğiniz açık rızaya uygun olarak tarafınıza bilgilendirme, tanıtım ve reklam amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız firmalara,

*Önceden verdiğiniz açık rızaya uygun olarak Web Sitesi tarafından sağlanan hizmetleri geliştirmek, iyileştirmek için topladığımız Site içerisindeki kullanıcı hareketi verilerini yurtdışında bulunan sunuculara,

*Tarafınızca Web Sitemizin sosyal medya özelliğinin kullanılması halinde, sosyal medya hesaplarınıza,

*Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza,

*Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili mercilere

aktarılabilecektir.

Şirket, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. madde hükmü uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın uygulanması ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, www.bikeexchange.com.tr adresinde bulunan form ile; size ait güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin KEP adresine veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Necati Bey Cad. No:70/B Karaköy/İstanbul adresine yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla iletebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi info@bikeexchange.com.tr adresine bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. madde hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Çerezler ve Google Analytics Kullanımı

Sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır: (i) Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, (ii) Siteyi analiz etmek ve Sitenin performansını arttırmak ve (iii) Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.

KVKK’nın 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle ve tedarikçilerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Bu Site ayrıca Google, Inc. (“Google”) tarafından verilen bir web analizi hizmeti olan Google Analytics‘i kullanmaktadır. Site kullanıcıları için web sitesini geliştirmek amacıyla Google Analytics verileri kullanılmaktadır. Bu veriler, veri yükleme sürelerini azaltmaya, web sitesinde gezinmeyi kolaylaştırmaya ve site ziyaretçilerinin ilgisini çekecek içerik oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Google Analytics, çerez adı verilen, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini nasıl kullandığınızın analiz edilmesine olanak sağlayan metin dosyalarını kullanır. Çerez tarafından (IP adresiniz dahil) web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılmakta ve kaydedilmektedir. Google, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörü için web sitesi faaliyet raporları üretmek ve web sitesi ve İnternet kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri geliştirmek için bu bilgileri kullanmaktadır. Google, kanunların öngördüğü ölçüde bu bilgileri üçüncü kişilere de aktarabilir veya üçüncü kişiler Google adına bu bilgileri işleyebilir. Hiçbir koşul altında Google IP bilginizi diğer Google verileri ile ilişkilendirmemektedir. Google Analytics tarafından bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ adlı web sitesini ziyaret ediniz.

İnternet tarayıcı yazılımınızdaki ilgili ayarı kullanarak çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Sitemizin tam kapasitede çalışmasını engelleyebileceğini bilmenizi isteriz. Eğer çerezlerin kullanımını engellemezseniz, çerezler cihazınızda 26 ay boyunca saklı tutulacaktır.

Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Veri Sorumlusu : Baytekin Teknik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi

Adres : Necati Bey Cad. No:70/B Karaköy/İstanbul

Top