Daha iyi bir deneyim için lütfen internet tarayıcınızı CHROME, FIREFOX, OPERA veya Internet Explorer olarak değiştirin.

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Biz, Baytekin Teknik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla www.bikeexchange.com.tr alan adlı web sitesi (“Site”) aracılığıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Aşağıda kategoriler halinde yer alan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad ve soyad, telefon numarası ve e-posta adresi;

Demografik veriler: Doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri;

Görsel Veri: Fotoğraf;

İşlem Güvenliği Bilgisi: Kullanıcı adı, şifre/parola bilgileri, Web Sitesine son giriş tarihi,  görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi;

İşlem Bilgisi: IP adresi, İnternet tarayıcı tipi, işletim sistemi, cihaz marka ve modeli, Site üzerinde gerçekleştirilen hareketler;

Kullanım Verileri: Ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, satılan ürünler;

İçerik Verileri: İletişim formunda yer alan mesaj içeriği, bildirim içeriği, ilan bilgileri, üyelik bilgileri, ilan reddetme nedeni gibi veriler;

Konum Verisi: Kullanıcılar tarafından girilen şehir ve ilçe ismi;

Trafik Verileri: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa üye kimlik bilgileri.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından internet sitemizde yer alan üyelik formuna veya iletişim formuna kişisel verilerinizin sizin tarafınızdan girilmesi, kendi inisiyatifiniz ile Web Sitesinde sağladığınız içerik, Şirketimizin iletişim-destek hattını aramanız veya Şirketimize kişisel verilerinizin yer aldığı e-posta veya herhangi bir bildirim göndermeniz vasıtalarıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.

*Üyelik Sözleşmesinin ve Kullanım Koşullarının ifası amacıyla, sözleşmenin ifası veya kurulması ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işleme gerekli olduğu için,

*Hizmetlerin ifası, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcı sorun/hataların bildirimi ve giderilmesi, Kullanıcıların güvenliğinin sağlanması, Web Sitesindeki faaliyetlerin denetimi ve kontrolü, sunulan Hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, Kullanıcılara bilgilendirme yapılması, şikayet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Web Sitesinde oluşabilecek hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak amacıyla sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyen meşru menfaatimiz bulunduğu için,

*Kişisel verilerinizi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulanması, müşteri portföyünün oluşturulması, dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyen meşru menfaatimiz bulunduğu için,

*Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,

*Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyle (trafik verilerinin 5651 sayılı Kanun uyarınca saklanması zorunluluğu),

*Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde (Üyelik Sözleşmesi nedeniyle çıkabilecek ihtilaflarda hakkın korunması),

*Ayrıca yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin veya düzenleyici kurumların aldığı kararların yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde,

*Kimlik ve İletişim Bilgisi, Demografik Veriler, İşlem Güvenliği Bilgisi, İşlem Bilgisi, Kullanım Verileri, İçerik Verileri, Konum Verileri ve Görsel Veri web sitesi alt yapı hizmetinin sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla web sitemizin altyapı hizmetini aldığımız firmaya,

* Kimlik ve İletişim Bilgisi, Demografik Veriler, İşlem Güvenliği Bilgisi, İşlem Bilgisi, Kullanım Verileri, İçerik Verileri, Konum Verileri, Görsel Veri ve Trafik Verileri web sitesi alt yapı hizmetinin sağlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile verilerin depolanması amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden, yurtdışında bulunan sunucu hizmeti aldığımız firmaya,

*Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza,

*Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Şirket, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. madde hükmü uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın uygulanması ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, www.bikeexchange.com.tr adresinde bulunan form ile; size ait güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin baytekin@hs01.kep.tr adlı KEP adresine veya kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Necati Bey Cad. No:70/B Karaköy/İstanbul adresine yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla iletebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi info@baytekin.com.tr adresine bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. madde hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Veri Sorumlusu : Baytekin Teknik Cihazlar Ticaret Limited Şirketi

Adres : Necati Bey Cad. No:70/B Karaköy/İstanbul

Mersis No : 0159006535500010

Top